POSTS BY CHINH

TRẢI NGHIỆM HIỆU QUẢ SƠN DẦU THỰC TẾ HẠNG SINH VIÊN – HẠNG ARTIST – THƯỢNG HẠNG

“Đối với tôi sơn dầu là người. Tôi muốn hắn làm việc cho tôi như xác thịt” (Lucian Freud (1922-2011) – Kỹ thuật vẽ sơn dầu – Trang 182) Có một câu các Cụ dạy rất hay “Không có bột thì không gột được lên hồ”...